Úklid chodníku v zimě? Kdo nese vinu za případný úraz a jak se mohu chránit?

18. února 2021
Karolina Kučerová

Letošní zima je, jak se říká vydatná. Děti i dospělí si užívají zimní radovánky, ale není to jen radost. Nese to s sebou i nějaké neduhy. Sněhová pokrývka i náledí nesou rizika, která nejsou zanedbatelná. Jedná se o riziko pádů a úrazů na chodnících. Ale nebezpečí v sobě skrývají i rampouchy visící ze střech a padající sníh. To vše může způsobit zranění osob, ale i újmu na majetku. Kdo tedy nese odpovědnost za vzniklé škody?

Kdo v případě nehody nese zodpovědnost?

Podle nynější legislativy je chodník součástí komunikace, nebo samostatnou stavbou. Ta je součástí pozemku, na kterém je vystavěna. Proto je tedy většina chodníků ve vlastnictví obcí a měst. Existuje také ale výjimka a to jsou tzv. přístupové chodníky k bytovým domům, které mohou být umístěny na pozemcích patřících vlastníkům domu. Tehdy je povinností vlastníků chodník udržovat a nést zodpovědnost za případné následky.

Zcela v povinnosti vlastníka domu je péče o schody před domem a bezprostřední prostor před vstupem do budovy. Zde je obyvatel domu vystaven vysokému riziku uklouznutí.

Musím do práce a ono stále sněží… Jak se mohu postarat o to, aby se nikdo nezranil?

Vlastník chodníku může prokázat, že nebylo možné odpovídající stav chodníku zajistit, například kvůli nenadálé sněhové kalamitě. Zákon doslova uvádí, že odpovědnost za škodu související se stavem chodníku může vzniknout jedině tehdy, pokud se neprokáže, že nebylo v mezích jejich možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Zákon jednoznačně nestojí na straně poškozeného.

Závadou ve schůdnosti nebo sjízdnosti se rozumí taková změna, kterou nelze předvídat. Z tohoto ustanovení můžeme odvodit, že jestliže pokryje celou ulici sníh, je nám tato závada ve schůdnosti jasná a měli bychom se jí přizpůsobit. Ať už vhodnou obuví, či jiným opatřením.

Na straně řidičů a chodců je také odpovědnost za vstup na úseky komunikace, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a vlastník je označí podle předpisů. Hovoříme o viditelně umístěné informaci, že se komunikace v zimních měsících neudržuje a pohyb je zde na vlastní nebezpečí. Jak je v tomto případě zřejmé, za úraz nesete odpovědnost sami.

Jak se v případě zranění cizí osoby může majitel nemovitosti chránit?

Uzavřete si pojištění odpovědnosti za škodu!

Z tohoto pojištění se hradí škody na životě a zdraví a škody na majetku včetně následných finančních škod. Když si tedy chodec zlomí nohu na chodníku, odškodnění poškozenému zaplatí pojišťovna. Vždy je však důležité se před podpisem smlouvy zajímat o to, co všechno a v jakém rozsahu pojištění kryje.

A na závěr malé upozornění…

Ne všechna zranění jsou odškodněna. Důkazní břemeno je na poškozeném. Takže pokud se vám něco podobného stane, zajistěte si svědky a místo důkladně zdokumentujte.

 

Zdroj: Zákon o pozemních komunikacích, novinky.cz, dumplnyuspor.cz